სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა

National Geographic Magazine – საქართველოსა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად, კომპანია „სილქნეტის“ მხარდაჭერით შეიქმნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა და მისი მუდმივად განვითარებადი ინტერაქტიული ვებგვერდი. პირველ ეტაპზე რუკის ელექტორნულ ვერსიაზე დატანილი იქნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ძირითადად საქართველოში გავრცელებულ სახეობათა 120 ილუსტრაცია და ის ძირითადი სამეცნიერო ინფორმაცია, რომელიც დაინტერესებულ მომხმარებელს პირველად ინფორმაციას მიაწვდის კონკრეტული სახეობის შესახებ, ხოლო ბეჭდურ ვერსიაზე ჯერ-ჯერობით დატანილია 98 სახეობა, მათი ლათინური, ქართული და ინგლისური დასახელება და ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (IUCN) მიერ მინიჭებული კონსერვაციული სტატუსი.

რუკის მასშტაბური, ბეჭდური ვერსიის ხილვა (ზომით 3მx1.5მ), ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის კავკასიის ბიომრავალფეროვნების გამოფენაზეა შესაძლებელი.

პროექტის სამეცნიერო ნაწილზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერებთან ერთად იმუშავეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებმაც. მათი და National Geographic Magazine-ის გუნდის ხელმძღვენლობით ილუსტრატორებმა შექმნეს უმაღლესი ხარისხის ილუსტრაციები.

სამომავლოდ იგეგმება როგორც სახეობების დამატება, ასევე არეალის გაზრდა და მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიაზე მეტი ადგილის მონიშვნა.

სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების პირველი ილუსტრირებული რუკის შექმნა შესაძლებელი გახდა GIZ-ის პროექტის „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში” მხარდაჭერით.

ჭოროხის მუხა

სახეობა: Quercus petraea subsp. dshorochensis

სინონიმები: Quercus dshorochensis;
Q. petraea subsp. iberica

გავრცელებასაქართველოში ამჟამად მხოლოდ  მესხეთის ქედზე და აჭარასწყლის და ჭოროხის ხეობაში გვხვდება. საქართველოს გარეთ: მცირე აზია და აღმოსავლეთ ანატოლია

ჰაბიტატი: იზრდება ქვაღორღიან ფერდობებზე, ქმნის კორომებს მთის ქვედა და შუა სარტყლებში

კონსერვაციის სტატუსი (საერთაშორისო):
NE (არ არის შეფასებული)

კონსერვაციის სტატუსი (ეროვნული):
EN (გადაშენების საფრთხეში მყოფი)

შენიშვნა: ერთ-ერთი რელიქტური სახეობაა, მნიშვნელოვნია ფლორის ისტორიის შესწავლისთვის. კორომებს ქმნის რცხილასთან – Carpinus betulus L., უთხოვართან – Taxus bacata L. და სხვა ფართოფოთლოვან მცენარეებთან ერთად. აქვს მაღალხარისხიანი მერქანი. დეკორატიულია. სახეობა არ არის დაცული, მისი არეალის შემცირების მიზეზია ტყის უკონტროლო გაჩეხვა, მუხის ნეკერის საქონლის საკვებად გამოყენება.

რიცხოვნობა: მცირე კორომებს ქმნის შედარებით მცირე ფართობებზე. ინფორმაცია საქართველოში ჭოროხის მუხის რაოდენობის შესახებ არ არსებობს.

* ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) მიერ განსაზღვრული საფრთხის დონეები: საჭიროებს ზრუნვას (LC); საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT); მოწყვლადი (VU); საფრთხეში მყოფი (EN); კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი (CR); ეროვნულ დონეზე გადაშენებული (RE); ბუნებაში გადაშენებული (EW); გადაშენებული (EX); არ არის შეფასებული (NE); არასრული მონაცემები (DD)
detail right image