სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა

National Geographic Magazine – საქართველოსა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად, კომპანია „სილქნეტის“ მხარდაჭერით შეიქმნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა და მისი მუდმივად განვითარებადი ინტერაქტიული ვებგვერდი. პირველ ეტაპზე რუკის ელექტორნულ ვერსიაზე დატანილი იქნა სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ძირითადად საქართველოში გავრცელებულ სახეობათა 120 ილუსტრაცია და ის ძირითადი სამეცნიერო ინფორმაცია, რომელიც დაინტერესებულ მომხმარებელს პირველად ინფორმაციას მიაწვდის კონკრეტული სახეობის შესახებ, ხოლო ბეჭდურ ვერსიაზე ჯერ-ჯერობით დატანილია 98 სახეობა, მათი ლათინური, ქართული და ინგლისური დასახელება და ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (IUCN) მიერ მინიჭებული კონსერვაციული სტატუსი.

რუკის მასშტაბური, ბეჭდური ვერსიის ხილვა (ზომით 3მx1.5მ), ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის კავკასიის ბიომრავალფეროვნების გამოფენაზეა შესაძლებელი.

პროექტის სამეცნიერო ნაწილზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერებთან ერთად იმუშავეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებმაც. მათი და National Geographic Magazine-ის გუნდის ხელმძღვენლობით ილუსტრატორებმა შექმნეს უმაღლესი ხარისხის ილუსტრაციები.

სამომავლოდ იგეგმება როგორც სახეობების დამატება, ასევე არეალის გაზრდა და მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიაზე მეტი ადგილის მონიშვნა.

სამხრეთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების პირველი ილუსტრირებული რუკის შექმნა შესაძლებელი გახდა GIZ-ის პროექტის „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში” მხარდაჭერით.

ბუხის ლოკოკინა

სახეობა: Helix buchii

გავრცელებასამხრეთ კავკასია, იმერეთი, აჭარა, შაორის ტბა, მაჭახელას ხეობა

ჰაბიტატი: მთის (ძირითადად წიფლნარი) ტყე, სუბალპური მდელო

კონსერვაციის სტატუსი (საერთაშორისო):
NE (არ არის შეფასებული)

კონსერვაციის სტატუსი (ეროვნული):
VU (მოწყვლადი)

შენიშვნა: ბუხის ლოკოკინა კავკასიის რელიქტური ენდემური სახეობაა და გამოირჩევა დასავლეთ ევრაზიის ხმელეთის ნიჟარიან მოლუსკებს შორის განსაკუთრებით დიდი ზომებით (ნიჟარის დიამეტრი აღწევს 70 მმ-ს). გავრცელების არეალში ბუნებრივი ჰაბიტატების (ტყეების) დეგრადაცია წარმოადგენს ძირითად საფრთხეს ბუხის ლოკოკინისათვის, თუმცა ამ სახეობის კონსერვაციის სტატუსი დადგენილი არ არის.

რიცხოვნობა: პოპულაციების უმრავლესობა ხასიათდება დაბალი რიცხვით. არეალის უმეტეს ნაწილში რამდენიმე ათეულ კვადრატულ მეტრზე შეიძლება მხოლოდ ერთი ინდივიდი ცხოვრობდეს. იშვიათად პოპულაციამ მაღალ რიცხვს შეიძლება მიაღწიოს ისეთ ჰაბიტატებში, როგორებიცაა შედარებით ტენიან კირქვიანებზე განვითარებული შერეული ტყე, მთის წყაროების მახლობლად განვითარებული ინტენსიური ქვეტყე, სუბალპურ მდელოების სპეციფიკურ მიკროჰაბიტატები და სხვა.

* ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) მიერ განსაზღვრული საფრთხის დონეები: საჭიროებს ზრუნვას (LC); საფრთხესთან ახლოს მყოფი (NT); მოწყვლადი (VU); საფრთხეში მყოფი (EN); კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი (CR); ეროვნულ დონეზე გადაშენებული (RE); ბუნებაში გადაშენებული (EW); გადაშენებული (EX); არ არის შეფასებული (NE); არასრული მონაცემები (DD)
detail right image